Valmis male-teemaline magistritöö

Print

Rein Ruus kaitses käesoleva aasta 27. augustil Tallinna Pedagoogikaülikooli Informaatika osakonnas, matemaatika-loodusteaduskonna juures erialal „multimeedium ja õpisüsteemid“ magistritöö “Veebipõhine male algõpetus” hindele väga hea. Töö juhendaja oli tunnustatud maletreener Tõnu Truus.

Töö eessõnas märgib vastne magister Ruus järgmist: “Male õpetamisel puudub ühtne õppekava ja metoodika. Iga treener on malemaailmas erakordne isiksus, kellel on omad õpilased, metoodika ja treeningukogemus. Valdav enamus on omandanud oma teadmised ja oskused nn nõukogude koolkonnast, kus maleõpetus oli vaieldamatult maailma parim.”

Töö on suunatud lastele

Just tõsiasi, et siiani on male õpetamisel puudunud ühtne õppekava ja metoodika ajendaski Ruusi sellesuunalist magistritööd kirjutama. Miks just veebipõhine male algõpetus, sellele annab Ruus samuti vastuse juba töö eessõnas: “Seoses infotehnoloogia ja arvutite arenguga on kaasaegses maleõpetuses hakatud järjest enam rakendama meediavahendeid ja infotehnoloogiat. Nii toimuvad malealased loengud ja kommentaarid televisiooni vahendusel, turniire kantakse üle internetis. Maleprogrammid mängivad juba võrdselt maailmameistriga. Enam tähelepanu on koondatud tugevate mänguprogrammide programmeerimisele, vajaka aga on jäänud õppeprogrammide valmistamisel.”

Töö peamine eesmärk on laste arvuti abil male juurde toomine, autor märgib sissejuhatuses tabavalt: “Arvestades, et tänapäeva laps veedab üha enam aega arvuti võimuses, mängides tihti mõttetuid ja isegi vägivalda õhutavaid mänge, oleks lapse arvuti abil male juurde toomine igati positiivne. Arvutiga malet mängiva lapse aeg saaks uue sisu ja mäng arendaks loogilist mõtlemist ning vastupidavust pikaajaliseks vaimseks tööks.”

Töö koostamisel sai autor abi mitmetelt tunnustatud Eesti malespetsialistidelt. Oma arvamuse õppematerjali koostamise kohta ütlesid intervjuude kaudu kaua-aegne malekooli direktor, rahvusvaheline meister Iivo Nei, kirimale kahekordne maailmameister Tõnu Õim ja tänavune Eesti kirimalemeister, treener Ervin Liebert.

Isiklik huvi aitas hea tulemuse saavutamisel

Järgmise aasta oktoobris oma poolesajandat juubelit tähistav Ruus omandas malemänguoskuse juba 4-aastaselt ja hakkas malekoolis teadmisi täiendama 10-aastaselt Leo Tivase juhendamisel. Ta omab ka ise treeneritöö kogemust, 1979. aastal läbis ta maleõpetajate-instruktorite koolituse ja talle omistati vastav kvalifikatsioon.

1980-1983 juhendas Ruus Mustla keskkooli (praegune Tarvastu Gümnaasium) maleringi ning 2001-2003 Paul Kerese Malekeskuse arvutiklassi. Aastast 1983 on Ruus töötanud Tallinna Tehnikakõrgkoolis (TTK) ja juhtinud sealset maleelu. Praegu töötab ta TTK reaalainete keskuse juhatajana. Magistritöö alguses annab Ruus lühikese ülevaate klassikalistest õppevahenditest ehk maleõpikutest. Maleõpik on olnud mitu inimpõlve maleliste algteadmiste omandamise põhiline allikas, veel tänagi on õpik treeningtöös väga populaarne vahend ning seda eelistatakse arvutitele. Seejärel tutvustatakse mitmeid maleprogramme, mis on olnud autorile kättesaadavad. Väga huvitav on maleõpetamist mõjutavaid pedagoogilis-psühholoogilisi tegureid kajastav peatükk.

Magistritöö eesmärgist tulenevalt on Eesti Maleliidu maleklubide tarvis koostatud ainekava ja veebipõhise male algõpetuse õppevahend, mis koondab endas erinevate mänguelementide õpetusvõtteid.

Ruusil avanes möödunud aasta augustis võimalus tutvustada oma pooleliolevat magistritööd Pühajärvel toimunud maletreenerite täiendkoolitusel. Lähemal ajal on kavas koostöös töö juhendaja Tõnu Truusiga välja anda maleaabits, millele on lisatud CD õpikus kirjeldatud materjalidega. Oma töös kasutas autor mitmeid rakendustarkvarasid, sh Macromedia Flash MXi ja Macromedia Authorware’i, mis võimaldasid lisada mõnedele ülesannete näidistele multimeedia elemente.

Hetkel kasutatakse magistritööd õppetöös Tõnu Truusi Malekoolkonna juures, mis on programmi testimise ja katsetamise baasklubiks. Lähiajal hakkab materjali õppetöös kasutama ka Viktor Kass, kes viib läbi maletreeninguid Põlvas. Kokkuvõtvalt võtab töö tabavalt kokku juhendaja Truusi mõte: “Ruusi poolt pakutu on tõenäoliselt igale iseõppijale algusest lõpuni hästi arusaadav. Selles peitubki õnnestunud metoodikat valinud autori töö põhiline väärtus.“ Töö kaitsmiskomisjoni esimees oli matemaatik ja informaatik Leo Võhandu, kes ka ise aktiivselt malega tegelenud.

REIN RUUS

  • Sündinud: 19.10.1955 Tallinnas
  • Haridus: TPÜ matemaatika-füüsika õpetaja 1980, TPÜ multimeedium ja õpisüsteemid 2004 (magistritöö teemal “Veebipõhine male algõpetus”)
  • Seos malega: 1979 maleõpetaja-instruktor, 1980-1983 Mustla keskkooli (praegune Tarvastu Gümnaasium) maleringi juhendaja, 1983-... Tallinna Tehnikakõrgkooli maleelu juht, 2001-2003 Paul Kerese Malekeskuse arvutiklassi juhataja
  • Tulemused males: Tallinna MV 1992 II, esperantistide kirimale Eesti meister turniiril EC-VI
  • Teosed: “Kolmnurkade lahendamise algebraline meetod” (diplomitöö), “Mathcad 2001” koos Kristo Anupõlluga Lisainfo: http://www.tpu.ee/~rrein/