Eesti Maleliidu üldkoosoleku protokoll

Aeg: 29.06.2002

Koht: Eesti Maleliit, Regati pst. 1, Tallinn

Algus: 11.00

Lõpp: 13.30

Üldkoosoleku juhataja: Andres Taimla

Protokollija: Tatjana Fomina

Kohalolijad:

 1. Saku Maleklubi;
 2. Võru Maleklubi;
 3. Keila Maleklubi;
 4. Akadeemiline Maleselts;
 5. Pärnu Maleklubi;
 6. Viljandi Maleselts;
 7. Saaremaa Maleklubi;
 8. Pärnumaa Maleklubi;
 9. Spordiklubi Reval-Sport;
 10. Kadrioru Maleklubi;
 11. Järva Noorte Maleklubi;
 12. Male-ja Spordiklubi Kasmar;
 13. Maleklubi Olympic;
 14. MTÜ Tallinna Vabaettur;
 15. Maardu Maleklubi;
 16. Spordiklubi Maletäht;
 17. Tartu Ülikooli Maleklubi;
 18. Maleklubi Sahh ja Garde;
 19. Maleklubi Email Klubi;
 20. Rakvere Maleklubi; (volitusega)
 21. Maleklubi Avesta; (volitusega)
 22. ABC Chess Maleklubi; (volitusega)
 23. Valga Maleklubi; (volitusega)
 24. Sillamäe Spordiklubi Kalev; (volitusega)
 25. Spordiklubi Diagonaal. (volitusega)

Seega esindatud 25 liikmesklubi 35-st, mistõttu oli üldkoosolek ka otsustusvõimeline.

Toetajaliikmed: Pärnu Spordikool; Rakvere Spordikool.

Külalised: L.Vahesaar, J.Krupenski

Päevakord:

 1. Eesti Maleliidu liikmesklubide nimekirja korrastamine
 2. Eesti Maleliidu 2001.aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aruande kinnitamine
 3. Eesti Maleliidu revisjonikomisjoni järeldusotsuste kuulamine ja kinnitamine
 4. Eesti Maleliidu 2003.aasta liikme- ja sisseastumismaksu suuruse ning 2002. aasta eelarve kinnitamine
 5. Eesti Maleliidu põhikirja muutmine
 6. Eesti Maleliidu presidendi valimine
 7. Eesti Maleliidu juhatuse valimine
 8. Eesti Maleliidu revidentide valimine
 9. Muud küsimused

 

 1. Eesti Maleliidu liikmesklubide nimekirja korrastamine
 2. H.Olde luges ette ja palus kinnitada juhatuse poolt liikmeteks vastuvõetud klubid - Maleklubi Sahh ja Garde, Maleklubi Email klubi ning Rakvere Maleklubi; samuti juhatuse poolt väljaarvatud klubid - Male- ja Spordiklubi Visadus ning Noortemale Assotsiatsioon.

  O.Gogin tegi ettepaneku mitte kinnitada Noortemale Assotsiatsioon-i väljaheitmist, kuna asi on kohtus arutamisel.

  Ettepanek pandi hääletusele.

  Hääletustulemused jagunesid vastavalt :

  H.Olde ettepanek – 19 poolthäält,

  O.Gogini ettepanek – 1 poolthääl.

  Otsus: Üldkoosolek kinnitas EML liikmeteks Maleklubi Sahh ja Garde, Maleklubi Email klubi ning Rakvere Maleklubi. EML-ist arvati välja Male- ja Spordiklubi Visadus ning Noortemale Assotsiatsioon.

 3. Eesti Maleliidu 2001.aasta tegevusaruande ja raamatupidamise aruande kinnitamine

Tegevusaruande esitas EML president A.Taimla:

Arengukava: Oli kuulutatud konkurss klubidele Maleliidu arengukava koostamiseks millele ei reageeritud. Eesmärgiks oli kõikide maletasandite probleemide kajastamine ja arenguplaan tulevikuks. Töö arengukavaga jätkub.

Ettepanek on moodustada alakomiteed maleelu elavdamiseks.

H.Olde lisas,et

Tegevusaruanne kinnitati 22 poolt- ning 3 erapooletu häälega.

Raamatupidamise aruanne: O.Gogin tegi ettepaneku lükata edasi aruande kinnitamine ning A.Taimla tegi ettepaneku aruanne kinnitada.

O.Gogini ettepaneku poolt oli 1 hääl, vastu 17 ning erapooletuid 7;

A.Taimla ettepaneku poolt oli 23 häält, vastu 1 hääl ning 1 erapooletu.

Otsus: Kinnitada raamatupidamise 2001.aasta aruanne.

 

 1. Eesti Maleliidu revisjonikomisjoni järeldusotsuste kuulamine ja kinnitamine

H.Olde luges ette revisjoni tulemused (lisa 1).

Otsus: Revisjonikomisjoni aruanne kinnitati 24 poolt-, ning 1 erapooletu häälega.

 

4. Eesti Maleliidu 2003.aasta liikmemaksu, sisseastumismaksu suuruse ning 2002.a. eelarve kinnitamine

H.Olde tegi ettepaneku jätta liikmemaksu (100 EEK) ning sisseastumismaksu (200 EEK) suurused samaks.

A.Juurikas tegi ettepaneku vähendada spordikoolide (toetajaliikmete) liikmemaksu.

A.Rei palus täpsustada liikmemaksu laekumise tähtaega.

Ettepanekud pandi hääletusele ning hääled jagunesid järgnevalt:

spordikoolide (toetajaliikmete) liikmemaks on sama nagu liikmetelgi - poolt 25 häält;

sisseastumismaks jätta kõigile samaks – poolt 25 häält;

iga-aastane liikmemaks peab olema tasutud esimese kvartali jooksul – poolt 25 häält.

H.Olde tegi ettepaneku kinnitada 2002.a. eelarve (lisa 2)

Otsus: 23 poolt-, 1 vastu-, ning 1 erapooletu häälega otsustati eelarve kinnitada.

 

5. Eesti Maleliidu põhikirja muutmine

M.Siil loeb ette muudatusettepanekud:

Otsus: ettepanek kinnitati 25 poolthäälega.

”Liidul on juhatus, mis seda juhib ja esindab. Juhatuse esimehe valivad juhatuse liikmed. Juhatuse esimehe koht on palgaline.”

Otsus: ettepanek kinnitati 23 poolt-, ning 2 erapooletu häälega

”Liidu juhatuse liikmete minimaalne arv on 7. Juhatuse koosolekutest kutsutakse osa võtma mõlemad valitsevad Eesti täiskasvanute meistrid.

Juhatuse liikmete volitused kehtivad kaks (2) aastat arvates nende määramisest üldkoosoleku poolt.”

Otsus: ettepanek kinnitati 24 poolt-, ning 1 erapooletu häälega

”Juhatuse liikmeteks on ka president ja üldkoosoleku otsusel liidu struktuuris olevate komisjonide esimehed.

Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.

Vähemalt pooled liidu juhatuse liikmed peavad olema isikud, kelle elukoht on Eestis.”

Otsus: ettepanek kinnitati 24 poolt-, ning 1 erapooletu häälega.

Otsus: ülejäänud punktides (vastavalt 20, 32, 33, 34, 39) muudeti redaktsioon (vt. uut põhikirja).

Kokkuvõte: uus põhikiri võeti vastu 24 poolthäälega.

 

6. EML presidendi valimine

Otsus: Andres Taimla valiti 25 poolt-, ning 1 erapooletu häälega Eesti Maleliidu presidendiks.

 

7. EML juhatuse valimine

Juhatuse liikmete kandidaatideks pakuti: J.Ehlvest, H.Olde, T.Fomina, M.Siil, P.Leito, K.Kaugija.

Avaliku hääletuse tulemusena jagunesid hääled:

Jaan Ehlvest: 24

Hendrik Olde: 23

Tatjana Fomina: 22

Marko Siil: 23

Priit Leito: 22

Kaspar Kaugija: 22

Otsus: juhatuse liikmeteks kinnitati J. Ehlvest, H. Olde, T. Fomina, M. Siil, P. Leito, K. Kaugija.

 

8.EML revidentide valimine

Otsus: EML revidentideks valiti Erkki Lokotar 23 poolthäälega, Kaja Paidla 23 poolthäälega ning Leo Teemäe 24 poolthäälega.

 1. Muud küsimused

A.Taimla palus ära märkida, et järgmine üldkoosolek toimub 2003.aasta 3. nädalal.

K.Sander tegi ettepaneku otsida O.Goginiga kohtuväliseid lahendeid, ning kutsuda kokku eetikakomisjon. Ettepanek kiideti heaks üldkoosoleku teiste osalejate poolt.

 

 

Andres Taimla Tatjana Fomina

Koosoleku juhataja Protokollija