LIIDU LIIKMESKOND

11. Liidu liikmeks võivad olla juriidilised isikud - mittetulundusühingutena tegutsevad klubid, seltsid ja ühendused, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt liidu tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu.

Liidu liikmesklubide liikmed saavad kuuluda liitu ainult oma klubi kaudu. Liitu saavad kuuluda ülalnimetatud juriidilised isikud juhul, kui neil on vähemalt kuus (6) liiget.

Liidu toetajaliikmeteks võivad olla juriidilised isikud, kes oma tegevusega aitavad kaasa liidu eesmärkide elluviimisele ning osalevad oma esindajate kaudu aktiivselt liidu tegevuses ning tasuvad ühekordset sisseastumismaksu ja regulaarset liikmemaksu.

12. Liidu liikmeks astumiseks tuleb esitada kirjalik avaldus, mille kohta juhatus teeb otsuse 90 kalendripäeva jooksul arvates avalduse laekumise päevast.

Ühekordse sisseastumismaksu suuruse ja iga-aastase liikmemaksu suuruse liikmetele ning toetajaliikmetele kinnitab liidu üldkoosolek.

Kui liidu juhatus keeldub taotlejat liikmeks võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmine otsustatakse liidu üldkoosolekul.

13. Liikmelisust liidus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda. Juriidilisest isiku liikme lõppemise korral tema liikmelisus liidus lõpeb. Liikmelisus säilib liikme seaduses sätestatud viisil ümberkujundamisel. Liikme ühinemise või jaotumise korral tema liikmeõigused lõpevad. Liikme eraldumise korral säilib jaguneva isiku liikmelisus liidus.

14. Liidu liikmel on õigus avalduse alusel liidust välja astuda. Liige võib liidust välja astuda pärast 3-kuulise etteteatamistähtaja möödumist. Etteteatamistähtaja nõuet ei kohaldata, kui liikme õigusi ja kohustusi muudetakse oluliselt või kui liikmeksjäämine ei ole õiglase hinnangu kohaselt võimalik.

15. Liikme võib liidust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei täida liidu põhikirja sätteid või on kahjustanud oluliselt liitu moraalselt või materiaalselt või jätab süstemaatiliselt täitmata liidu valitud organite ning juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte või on jätnud tasumata liidu liikmemaksu pikema perioodi vältel.

Liidust välja arvatud liikmele tuleb tema liidust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada.

Väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse ülevaatamist üldkoosoleku poolt.

16. Kui liikmelisus lõpeb majandusaasta keskel, tuleb liikmemaks tasuda kogu majandusaasta eest. Liikmelisuse lõppemisel sisseastumis- ja liikmemakse ei tagastata.

Klubil, seltsil või ühendusel, kelle liikmelisus liidus on lõppenud, ei ole õigusi liidu varale.

17. Liidu liikmetel on õigus:

1)   osaleda ja olla esindatud liidu kõigil üritustel ning tegevustes;

2)   kasutada liidu poolt loodud sportimistingimusi vastavalt liidus kehtestatud korrale;

3)   osaleda oma esindajate kaudu hääleõiguslikena üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud liidu juht-, kontroll- ning teistesse valitavatesse organitese, esindada liitu selle juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;

4)   esitada arupärimisi ja ettepanekuid liidu valitavate organite tegevuse kohta ning saada liidu tegevusest teda huvitavat informatsiooni;

5)   esitada liidu juhtorganitele taotlusi materiaalse ja moraalse toetuse saamiseks;

6)   kasutada vastavalt kehtestatud korrale liidu sümboolikat ja eeliskorras liidu vara;

7)   liidust välja astuda.

18. Liidu liikmed on kohustatud:

1)   järgima liidu põhikirja ning teisi valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte;

2)   arendama ja harrastama malelist tegevust;

3)   osalema korraliste ja erakorraliste üldkoosolekute ning valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;

4)   tasuma õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemakse;

5)   kasutama heaperemehelikult ning säästlikult liidu vara;

hoidma ja kaitsma liidu head nime, seisma liidu eesmärkide ja põhimõtete eest. Teisi kohustusi liikmetele saab kehtestada liidu üldkoosolek ja liidu juhatus, omades selleks eelnevalt nende liikmete nõusoleku.