Austatud Eesti Maleliidu liikmeskubide esindajad

põhikirja muudatused

Täna toimus Tallinnas Eesti Maleliidu üldkoosolek, millel oli kolm põhilist päevakorrapunkti: 2012.a majandusaasta aruande ja audiitori järeldusotsuse kinnitamine, ühe juhatuse liikme tagasiastumine ning EML-i põhikirja muutmine.

Põhikirja muutmiseks oli vaja, et koosolekul osaleks vähemalt 2/3 liidu liikmeskonnast. On äärmiselt kahetsusväärne, et EML-i tegevust pidevalt halvustavate ja kritiseerivate klubide esindajad otsustasid taaskord üldkoosolekul mitte osaleda või osalesid seal mitte klubide esindajana, vaid lihtsalt külalistena, nagu näiteks Margus Sööt (Viimsi MS Apones ja Võru Maleklubi juhatuse liige) ja Toomas Valgmäe (Laagri MAEKK juhatuse liige). Sellele vaatamata oli põhikirja muutmiseks vajalik kvoorum koos ning täiendused EML-i põhikirja said tehtud. Põhikirja muudatusettepanekute poolt hääletas 32 klubi 34-st üldkoosolekul osalenud klubist. Loodetavasti aitab kinnitatud põhikiri kaasa sellele, et EML-i vastu suunatud kriitika muutub edaspidi konstruktiivsemaks ning valimatu sõnakasutusega laimamist jääb vähemaks. Samuti on põhikirja muudatustega täpsemalt reguleeritud EML-i liikmete õigused ja kohustused.

Eesti Maleliidu 2012.a majandusaasta aruande ja audiitori järeldusotsuse kinnitamise poolt hääletasid kõik üldkoosolekul viibinud klubide esindajad.

Isikliku avalduse alusel soovis EML-i juhatusest tagasi astuda Olav Sepp, kelle avaldus ka rahuldati.

Täiendavalt tutvustas EML-i president Andrei Korobeinik projekti "Male koolis" lõppenud 2012/2013 hooaega ning võimalikku laienemist järgmiseks õppeaastaks.

Aitäh kõigile, kes leidsid aega ja pidasid vajalikuks osaleda EML-i üldkoosolekul isiklikult või volitatud esindajate kaudu.

Ilusat suve soovides,
Hendrik Olde
EML-i juhatuse esimees