Noortespordi toetuse jagamise kriteeriumid 2005

Käesolevad noortespordi toetuse jagamise kriteeriumid 2005.aastaks on kinnitatud Eesti Maleliidu juhatuse koosolekul 27. 12. 2004.

NOORTESPORDI TOETUSE JAGAMISE KRITEERIUMID 2005.AASTAKS

Kultuuriministeeriumi spordiosakonna kriteeriumid:

2005.aastal kannab kultuuriministeerium kogu alaliidule eraldatava raha otse alaliidule ning alaliit ise finantseerib klubisid.

Riigi poolt on kehtestatud alljärgnevad noortespordi toetuse jagamise kriteeriumid erinevatele spordialadele:

1. spordiala edukus Neljal viimasel aastal noorte/kadettide ning juunioride MM- ja EM-võistlustel saavutatud tulemused

2. spordiala kandepind noorte hulgas (alus: EV Statistikaametile alaliitu kuuluvate klubide poolt esitatud aruanded)

3. alaliidule võib jätta kuni 25% riigi poolt eraldatud toetussummast

4. Ainult EV Statistikaametile nõutud aruandluse esitanud klubil on õigus toetusele

Noortespordi toetus EML liikmesklubidele eraldada valdkonniti alljärgneva proportsiooni alusel:

1. Klubide baasraha 5,0 %

2. Klubide pearaha 30,0 %

3. Klubide sportlikud tulemused 25,0 %

4. Klubidele toetus noorte nädalalõputurniiride korraldamisel 10,0 %

5. Noorte stipendiumid 5,0 %

6. Eesti Maleliidule 25,0 %

Kõikides toodud alajaotustes näidatud noortespordi toetust võivad saada klubid, millised vastavad järgmistele eeltingimustele:

· klubi on Eesti Maleliidu liige;

· esitab Eesti Maleliidule tähtaegselt noormaletajate ning treenerite nimekirjad ja tunniplaanid;

· on esitanud nõuetekohase aruande EV Statistikaametile;

· on täitnud kohaselt Eesti Maleliiduga sõlmitud koostöölepingut noortespordi toetuse kasutamiseks ;

· noortespordi toetust taotleva klubi treenerid on EOK poolt koostatavas treenerite registris seisuga 01.01.2005.a.;

· klubi sõlmib Eesti Maleliiduga koostöölepingu noortespordi toetuse kasutamise kohta.

1. Klubide baasraha (kokku 5% eraldatavast summast): Noortespordi toetuse baasraha eraldatakse kõigile klubidele võrdsetes osades

2. Klubide pearaha (kokku 30% eraldatavast summast): Klubidele eraldatakse pearaha vastavalt Eesti Maleliidule esitatud nimekirjades olevate laste arvule (Tallinnas malega tegelevate spordiklubide riigieelarvelise noortespordi toetuse eraldamise aluseks võetakse nimekirjad, millised esitati klubide poolt Tallinna Spordi-ja

Noorsooametile 2005.a. sporditegevuse toetuse saamiseks kooskõlas EML poolt antud vastava kinnitusega). Käesolevas alajaotuses toetuse määramisel arvestatakse iga treeneri kohta max. kuni 50 õpilast.

Pearaha eraldatakse kahes vanuserühmas: 1994.a. ja hiljem sündinud lapsed (50% antud valdkonna toetusest jagatakse kõigi laste vahel võrdselt) 1993.a. ja varem sündinud lapsed (50% antud valdkonna toetusest jagatakse kõigi laste vahel võrdselt)

3. Klubide sportlikud tulemused (kokku 25% eraldatavast summast): Sportlike tulemuste eest eraldatakse toetus klubile, mille lapsed esitati 2004.aastal noortespordi toetuse saamiseks, eeldusel, et need lapsed on Eesti Maleliidule ja Tallinna Spordi- ja Noorsooametile (Tallinnas tegutsevad klubid) esitatud klubi liikmete nõuetekohaselt vormistatud nimekirjades. Käesolevas alajaotuses jagatakse klubidele arvestuspunkte vaid nende võistlejate tulemuste eest, kes on õigustatud esindama Eestit rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Tulemuslikkuse raha eraldatakse Eesti MV-l 1.-5. koha saavutanud võistlejate eest järgmistel võistlustel: kuni 10-a.; kuni 12-a.; kuni 14-a.; kuni 16-a. ja kuni 18-a. noormeeste ja neidude meistrivõistlused, kuni 20-a. noormeeste meistrivõistlused ja klubide võistkondlikud meistrivõistlused (kokku 12 võistlust, iga võistlus max kuni 15 tulemuspunkti; klubide võistkondlike meistrivõistluste tulemuspunktid korrutatakse 2-ga).

Toetussummade arvestamisel jagatakse tulemuspunkte alljärgnevalt: 1. koht – 5 punkti, 2. koht – 4 punkti, 3.koht – 3 punkti, 4.koht – 2 punkti ja 5.koht – 1 punkt. Klubide võistkondlike meistrivõistluste tulemuspunktid on alljärgnevad: 1. koht – 10 punkti, 2. koht – 8 punkti, 3.koht – 6 punkti, 4.koht – 4 punkti ja 5.koht – 2 punkti. Iga võistleja kohta arvestatakse tulemuspunkte erinevate vanuseklasside Eesti meistrivõistluste kohtade alusel (v.a. klubide võistkondlikud meistrivõistlused, milliseid ei seostata võistkonnas mänginud võistlejatega) selliselt, et võistleja parima tulemuse eest arvestatakse kohapunkte koefitsiendiga. 1,0 ning paremuselt järgmiste tulemuste eest arvestatakse punkte koefitsiendiga 0,5.

Liidetakse kõigi eelnimetatud võistluste tulemuspunktid (kokku max 195), millest lahutatakse nende klubide liikmetele arvestatud tulemuspunktid, kes erinevatel põhjustel toetust ei saa. Ühe tulemuspunkti hinna saamiseks jagatakse käesolevas alajaotuses toetusteks minev summa (25% üldsummast) arvestamisele kuuluvate tulemuspunktide arvuga (……), ühe tulemuspunkti hind seega ……….. krooni.

4. Klubidele toetus noorte nädalalõputurniiride korraldamisel (kokku 10% eraldatavast summast):

Toetust eraldatakse järgmistel tingimustel:

· Klubi on esitanud taotluse ja korraldab 2005.aastal üleriigilise noorte nädalalõputurniiride osavõistluse.

· Võistlus on lülitatud Eesti Maleliidu juhatuse poolt kinnitatud kalenderplaani.

· Võistlus toimub kolmes erinevas vanuseklassis: kuni 10-aastased, kuni 12-aastased ja kuni 14-aastased. Toetus jaotatakse võrdsetes osades iga korraldatava võistluse kohta.

5. Noorte stipendiumid (kokku 5% eraldatavast summast):

Klubidele eraldatakse kokku kaks stipendiumi võrdses summas. Ühele noorte stipendiumile saab klubi esitada taotluse arvestades ühe noormaletaja tulemusi 2004.aastal. Käesolevas alajaotuses määratavale stipendiumile on õigus kandideerida vaid nendel noormaletajatel, kes on õigustatud esindama Eestit rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Stipendium määratakse klubile personaalselt, taotluses esitatud noormaletaja malelise arengu toetamiseks.

Punktisüsteem (arvesse läheb punktide koondsumma):

1. tulemused Eesti noorte meistrivõistlustel (klassikalises males): 1. koht – 6 punkti, 2. koht – 4 punkti, 3.koht – 3 punkti, 4.koht – 2 punkti ja 5.koht – 1 punkt

2. tulemused Eesti noorte meistrivõistlustel (kiirmales): punktis 1 näidatud punktid korrutatakse koef. 0,5

3. tulemused Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel (klassikalises males): punktis 1 näidatud punktid korrutatakse koef. 3

4. tulemused Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel (kiirmales): punktis 2 näidatud punktid korrutatakse koef. 3

5. Rahvusvaheline reiting: kuni 2000 – 1 punkt; kuni 2100 – 2 punkti; kuni 2200 – 3 punkti; jne.

6. Tiitel: 1. järk – 1 punkt; MK – 2 punkti; rahvuslik meister 4 punkti; rahvusvaheline meister 6 punkti

7. Noorte ja juunioride EM- ja MM-võistlused (klassikalises males): 1.-6. koht 10 punkti; 7.-12. koht 6 punkti; 13.-20 koht 4 punkti; 21.-30 koht 2 punkti (tingimusel, et koht on võistlejate hulgas esimese poole seas arvestades võistlejate üldarvu)

8. Täiskasvanute EM- ja MM-võistlused (klassikalises males): punktis 7 toodud punktid korrutatakse koef. 3 P.S. EML juhatusel on õigus eraldatud stipendium tühistada ja määrata uus stipendiaat, kui stipendiumi saanud noormaletaja käitub vastuolus fair play ning üldtunnustatud eetiliste põhimõtetega.

6. Eesti Maleliidule (kokku 25% eraldatavast summast): Sellest summast kaetakse eelkõige (kuid mitte ainult):

· Eesti noorte meistrivõistluste korralduskulud;

· Eesti noorte nädalalõputurniiride kulud osaliselt;

· noortetreenerite osaline täiendkoolitus;

· noortemale arendamine ja noortega seotud kulud;

· Eesti noortekoondise vanemtreeneri ametikoha finantseerimine.

Käesolevad noortespordi toetuse jagamise kriteeriumid 2005.aastaks on kinnitatud Eesti Maleliidu juhatuse. koosolekul 27.12.2004.a.