MEMORANDUM

male üldharidussüsteemi sisseviimisest

1. Vaatamata sellele, et male eriline tähtsus üldharidussüsteemi jaoks on paljudele aimatav, tänaseks päevaks kõik korduvalt ette võetud katsed ühildada malet üldharidussüsteemiga ei ole viinud oodatut strateegilise tulemuseni - male üldõpetuse sisseviimiseni koolidesse ülemaailma. Käesoleva memorandumi põhieesmärk on soodustada sellise ebarahuldava olukorra peamiste põhjuste teadvustamist malemaailma poolt ning osutada väljapääsule tekkinud situatsioonist.

2. Võimatu on veenvalt argumenteerida male sisseviimist kooliellu omamata kohustusliku hariduse institutsiooni, kui sellise, eksisteerimise eesmärgi täpset formuleeringut. Omakorda, niisugune formuleering ei saa olla adekvaatne, mõistmata kooli rolli inimkultuuri süsteemis.

3. Inimkultuuri tõlgendamiseks on palju võimalikke variante - millist neist tuleks eelistada? Selle probleemi järjestikune lahendamine toob meid lõppude-lõpuks mõistmiseni, et kõik meie väited, kaasa arvatud antud tekst, realiseeruvad mitte teisiti, kui ühe või teise keeleaparaadi kasutamise kaudu. Aga mis asi see meie keel siis on - see sama keel, mida igaüks meist kasutab tuhandeid kordi igapäevaselt ja mida me sellepärast tavaliselt ei märkagi, nagu toole, mille peal istume? Kas pole juba algusest peale meie igapäevasesse keelde juurutatud mõningaid meie poolt tajumata vastavusi ja valikute kriteeriumeid, mis aitaksid meid kindlalt sedastada inimkultuuri kõige adekvaatsema tõlgenduse? Ja kas saame me üldse midagi kindlat väita keelest - sest selleks peaksime ju kasutama mitte midagi muud, kui seda sama keelt!? Liikudes niimoodi loogiliste arutluste ahelat mööda, jõuame varem või hiljem filosoofia alustalani - keele probleemini.

4. Põhjalik filosoofia ajaloo uurimine näitab, et keeleprobleem oli üldjoontes edukalt lahendatud juba vana-kreeka filosoofide poolt, kuid hiljem oli see lahendus eksikombel teenimatult unarusse jäetud. Kaasaegne keeleprobleemi mõistmine, mis toetub vana-kreeka mõttetarkade saavutustele ning mõnede kaasaegsete mõtlejate töödele, lubab meil tänapäeval kindlalt ja küllaltki ühemõtteliselt mõista inimkultuuri tähendust ja selle edasiviivaid jõude - järelikult lubab ka selgelt formuleerida kohustusliku hariduse ülesandeid ja eesmärke. Enamgi, tänu tänapäevasele keeleprobleemi arusaamale sai malemaailm lõpuks kaua oodatud võimaluse tõenduslikult põhjendada male kohustuslikku haridusse lülitamise vajadust, ning, mis on eriti tähtis, detailselt määratleda ülemaailmse male üldhariduse parameetreid ja eesmärke.

5. Male ja filosoofia interaktsiooni ülimat tähtsust mõistsid selgelt juba Steinitz ja eriti Lasker. Kuid peale seda, kui eelmise sajandi 20 - ndates aastates algul Venemaal, ning seejärel natuke hiljem Saksamaal olid kuipalju väärad, sedavõrd ka kompromissitud filosoofilised õpetused tõstetud riikliku religiooni tasandile, pidi malemaailm lõpetama oma filosoofilised otsingud. Males alustas võidukat rongkäiku spordifundamentalism ning tarkade mängu kuulsa kolmainsuse: sport - teadus - kunst teaduslik osis piirdus nüüd sellest ajast vaid erinevate teaduslike saavutuste kasutamiseks sportliku võidu saavutamiseks… Spordifundamentalism males jätkab valitsemist ka meie ajal, sest täna maakeral õitsev turufundamentalism austab ainsaks tõe kriteeriumiks edu. Edu spetsiifilisus males nõuab aga varajast ja küllaltki raget spetsialiseerumist: enamus juhtivaid maletajaid (s. t. neid, kelle arvamust kuulab maleühisus esmajärjekorras), et saada sellisteks, olid sunnitud juba koolieas oma üldhariduse tagaplaanile lükkama. Samal ajal kõikide tasandite malefunktsionäärid on sunnitud tänapäeval esmajärjekorras tegelema finantsallikate keeruliste otsingutega…
Ümbritseva keskkonna surve osutus mitte ainult liiga tugevaks, vaid ka erakordselt hukatuslikuks malemaailmale - 21.sajandi alguseks me jäime INTELLEKTUAALSELT PIMEDAKS! Tänapäeval võtab laiem publik tarkade mängu üha enam kui mingit eksootilist sporti, maletšempioneid endi aga kui VÄHE KELLEGILE VAJALIKKU ja üldinimlikust seisukohast KÜLLALTKI KASUTU formaalse meisterlikkuse kandjaid, mis on lisaks jõukohane tänapäeval ka igasugusele standartsele arvutile. TEADUSTAMATA INIMESTELE MIDAGI TÄHTSAT, ME EI ÕIGUSTANUD ENDILE PANDUD LOOTUSI. Just see ongi minu arvates peamiseks põhjuseks malemängu kui inimese intellektuaalse võimelisuse mõõdupuu imidži kadumisele.

6. Mõistagi on alati eksisteerinud need, kes on pead valutanud sellise situatsiooni üle, ja kes on teinud igasugust respekti väärivaid ponnistusi tagamaks kuninglikule mängule haritud ühiskonna osa endist tähelepanu. Iseäranis, päris suur hulk inimesi, kes on oma enda kogemustest teadlikud male kui õpetamise ja kasvatamise vahendi viljastavast mõjustusest, on püüdnud ja püüavad ka täna avamiseni koputada oma riikide haridusministeeriumite ustele.
Kuid nende poolt esile tõstetud argumendid pole peaaegu mitte kunagi omanud midagi ühist ei keeleprobleemiga, ega isegi filosoofiaga selle sõna laiendatud tähenduses: need argumendid on peaagu alati kuulunud ühe või teise pedagoogika või psühholoogia valdkonda.
Täna oleks juba aeg mõista, et see, kes mitte mingil viisil ei kasuta oma argumenteerimisel male spetsiifilist erisust teistest analoogilistest inimgeeniuse sünnitistest, mitte ainult ei tunnista male kasuks, vaid tõestab just vastupidist! Sest et tema poolt esile toodud põhjendid, mis justkui kinnitaksid, et nimelt malemäng suuresti edendab õpilaste intellektuaalset arengut (ja see on absoluutselt õige!) - on alati niivõrd haavatavad, et selle silmnähtava haavatavusega nad juba iseenesest selgelt annavad tunnistust vastupidisest. Eriti rõhuv seejuures on see, et paljud male aktiivsed propageerijad ei soovi - või ei ole suutelised - teadvustada, et nende argumentide ilmne nõrkus on suuteline vaid veelgi tugevdada kahtlusi lõpptulemustest malemängu mõjust inimese intellektuaalsetele võimetele.

7. Mõistagi, peame me maksimaalselt ära kasutama male sportlikku tahku, kuid, nagu kinnitasid ROK-i hiljutised otsused, eksisteerivad selles suunas FIDE-l omad piirid. Mitmete aastakümnete spordipoole viltukiskumine peaks viimaks olema ületatud - peab lõpetama male jaoks hukutavat praktikat, mil Rahvusvaheline Maleföderatsioon mitte ainult ei loo oma ala filosoofiat, vaid isegi ei tunneta selle tegevuse elulist vajadust. Paljud, kui mitte kõik Idamaa võitluskunstid omavad enda filosoofiat - kuid male, mis on sajandite vältel assotsieerunud tarkuse ja mõistusega - mitte! Niisugune ebaloomulik ja antiintellektuaalne seisukord diskrediteerib ette ja täielikult mistahes tõsised katsed male sisseviimiseks üldhariduslikku süsteemi. Kui lähimal ajal ei suuda FIDE välja töötada enda filosoofilist kontseptsiooni ja ei hakka pingutama selle propageereimise suunas üheaegselt surve avaldamisega erinevate maade parlamentidele ja haridusministeeriumitele sisse viimaks üldmaleõpet haridusprogrammi, siis sellised FIDE allüksused, nagu seda on “Male koolides” ning “Male arengukomisjon”, võib tarviduse puudumise tõttu rahulikult laiali saata.

8. Lõppeesmärk paneb paika ükskõik millise õpetamise protsessi sisu ja meetodid, seepärast saabki male õpetamine üldhariduslikus koolis tunduvalt erinema sellest igal pool esinevast noorte maletajate õpetamisest , mis on suunatud ainult sportlike tulemuste saavutamisele. Siit järeldub, et ei male sisseviimisel üldhariduslikku süsteemi, ega ka edaspidi, mitte ükski kõrgetest maletiitlitest ei saa iseenesest olla küllaldaseks kompetentsuse garantiiks male õpetamisel koolis. Nii et FIDE eduka tegutsemise juhul iseenesest tekkib vajadus spetsiaalse kõrgkooli loomisel, mis valmistaks üldharidusliku süsteemi jaoks malepedagooge. Võib näidata, et sarnased õppeasutused võiksid paralleelselt ette valmistada samuti filosoofia, matemaatika kui ka mõnede teiste tähtsamate kooliainete õpetajaid - järelikult selliste, tõepoolest malefilosoofiliste, Akadeemiate rahastamisel võiks loota riigi toetusele…
Memorandumi selle osa edasine arendamine on mõttetu, sest FIDE, eraldades viimasel ajal mitmeid miljoneid dollareid aastas individuaalsete MM finaalide läbiviimiseks - aga just seda tegevust härrad male spordifundamentalistid peavadki peamiseks ja tähtsamaks (!) Rahvusvahelise Maleföderatsiooni funktsiooniks, kogu oma ajaloo vältel ei eraldanud, mulle teadaolevalt, malefilosoofia loomisele ühtegi senti. Millisest “male koolis” saab siin juttu olla?!

9. Üks parimatest 20.saj. teaduse metodoloogia asjatundjatest, sir Karl R. Popper kirjutas: "… mõningane algseisukoht on tingimata vajalik, sest naiivsed katsed selleta läbi ajada võivad viia ainult enese petmisele ja mitte kriitilisele mingisuguse alateadliku seisukoha kasutamisele. … (…) … me ei suuda vältida selle või teise algvaatenurga vastuvõtmist ja usk, et võime seda teha, viib paratamatult enesepettusele ja kriitilise pilgu kadumisele. “
FIDE peab lõpuks lahti pääsema enesepettuse kattest ja välja töötama omaenda filosoofilise vaatepunkti , mis oleks juba selle poolest hea, et sellest tulenevale metodoloogiale hakkaksid joonduma ka need laste maleõpikute autorid, kes ekslikult arvavad, et “kõik, mis kahjustab või vigastab, tahan neilt eemal hoida" käib ainult meditsiini kohta. Peale selle, omaenda malefilosoofilise vaatevinkli omamine tugevdaks tunduvalt nende harituid kõrgemate maletiitlite kandjate läbilöögi võimet, kes üksipäini on aastakümneid lootusetult püüdnud tormijooksuga vallutada seni võitmatuid kohustusliku hariduse kantse. Me ei peaks imestuma nende energiliste inimeste väheste saavutuste üle: me peaksime neid varustama võimsamate ja kaasaegsemate vahenditega.

10. Lootus, et juba lähemal ajal maletajatel õnnestub mitte ainult välja tulla liiga pikaks veninud intellektuaalsest kriisist ning tagastada malelele endise tarkade mängu prestiiži, vaid ka saada reaalseteks pretendentideks inimkonna intellektuaalsete liidrite tiitlile, on üpris väike. Sealjuures ka seepärast, et, nagu hiljuti õiglaselt märkis “Einstein Group”-i peadirektor Steve Timmins: “enamus tugevaid maletajaid suhtuvad täiesti ükskõikselt oma mängu saatusesse - nad on hõivatud ainult iseendaga”. Kuid kas on maakera parimad maletajad süüdi, et selleks, et jääda parimate hulka, peavad nad tänapäeval täielikult ohverdama oma intellekti tahtejõu teenimisele? Et asju surnud punktist paigalt nihutada, peaks malemaailm lõpuks ometi mõistma, et male tulevane koht inimkonna kultuuris ei sõltu peaaegu üldse nendest geniaalsetest käikudest, missugusi juhtivad malemängijad tegid ja teevad ka edaspidi malelaual. Selle arusaama teadvustamine ongi esimene ja väga tähtis samm spordifundamentalismi ületamiseks males.

GENS UNA SUMUS

Tallinnas, 09. oktoobril 2002

Aleksander Veingold
Rahvusvaheline meister, FIDE alakomitee “Male koolides” sekretär, FIDE “Arengukomisjon”-i liige

© Aleksander Veingold 2002